Thuật Toán Tính Ngày Sinh Âm Lich, Đổi Lịch Âm Dương

Hồ Ngọc Đức

Bài viết sau trình làng cách tính âm lịch nước ta và tế bào tả một số trong những thuật toán dùng để thay đổi giữa ngày dương lịch với ngày âm lịch. Những thuật toán tế bào tả tại đây đã được đơn giản và dễ dàng hóa nhiều để độc giả tiện theo dõi và dễ ợt sử dụng vào bài toán lập trình, cho nên độ chính xác của chúng thấp hơn độ đúng chuẩn của chương trình âm định kỳ trực con đường tại http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/. (Một phiên bạn dạng cũ của bài viết này giới thiệu vài thuật toán hơi khác, có thể khó triển khai hơn một chút. Phiên bản cũ này có thể xem trên đây.)

Quy chính sách của âm kế hoạch Việt Nam

Thuật toán thay đổi giữa ngày dương với âm

Script), bạn có thể định nghĩa một hàm INT(x) để đưa số nguyên lớn nhất không vượt thừa x: INT(5)=5, INT(3.2)=3, INT(-5)=-5, INT(-3.2)=-4 v.v. Lúc đó, INT(m/10) vẫn trả lại kết quả của phép chia số nguyên. (Nhiều ngữ điệu có sẵn hàm floor() có thể chấp nhận được làm bài toán này.)Các phép biến hóa giữa ngày tháng và số ngày Julius hoàn toàn có thể được tiến hành với mã Java
Script như sau:function jd
From
Date(dd, mm, yy)
var a, y, m, jd;a = INT((14 - mm) / 12);y = yy+4800-a;m = mm+12*a-3;jd = dd + INT((153*m+2)/5) + 365*y + INT(y/4) - INT(y/100) + INT(y/400) - 32045;if (jd function jd
To
Zone là số giờ chênh lệch thân giờ địa phương cùng giờ UTC (hay GMT). (Để tính kế hoạch Việt Nam, rước time
Zone = 7.0). Các phương pháp sau được ra mắt với mã Java
Script. Bạn cũng có thể tải tủ sách Java
New
Moon
Day(k, time
Zone)
var T, T2, T3, dr, Jd1, M, Mpr, F, C1, deltat, Jd
New;T = k/1236.85; // Time in Julian centuries from 1900 January 0.5T2 = T * T;T3 = T2 * T;dr = PI/180;Jd1 = 2415020.75933 + 29.53058868*k + 0.0001178*T2 - 0.000000155*T3;Jd1 = Jd1 + 0.00033*Math.sin((166.56 + 132.87*T - 0.009173*T2)*dr); // Mean new moon
M = 359.2242 + 29.10535608*k - 0.0000333*T2 - 0.00000347*T3; // Sun"s mean anomaly
Mpr = 306.0253 + 385.81691806*k + 0.0107306*T2 + 0.00001236*T3; // Moon"s mean anomaly
F = 21.2964 + 390.67050646*k - 0.0016528*T2 - 0.00000239*T3; // Moon"s argument of latitude
New
Moon
Day vẫn biết ngày vào đầu tháng âm lịch đựng ngày N, từ đó ta biết ngày N là mùng mấy âm lịch.

Bạn đang xem: Tính ngày sinh âm lich

Tính tọa độ phương diện trời

Để biết Trung khí làm sao nằm vào thời điểm tháng âm lịch nào, ta chỉ việc tính xem khía cạnh trời nằm ở khoảng nào trên tuyến đường hoàng đạo vào thời điểm bắt đầu một mon âm lịch. Ta phân tách đường hoàng đạo làm cho 12 phần cùng đánh số những cung này tự 0 mang lại 11: từ bỏ Xuân phân mang đến Cốc vũ là 0; từ ly vũ mang lại Tiểu mãn là 1; từ đái mãn mang đến Hạ chí là 2; v.v.. Mang đến jdn là số ngày Julius của ngẫu nhiên một ngày, phương thức sau này sẽ trả lại số cung nói trên.function get
Sun
Longitude(jdn, time
Zone)
var T, T2, dr, M, L0, DL, L;T = (jdn - 2451545.5 - time
M = 357.52910 + 35999.05030*T - 0.0001559*T2 - 0.00000048*T*T2; // mean anomaly, degree
L0 = 280.46645 + 36000.76983*T + 0.0003032*T2; // mean longitude, degree
DL = (1.914600 - 0.004817*T - 0.000014*T2)*Math.sin(dr*M);DL = DL + (0.019993 - 0.000101*T)*Math.sin(dr*2*M) + 0.000290*Math.sin(dr*3*M);L = L0 + DL; // true longitude, degree
L = L*dr;L = L - PI*2*(INT(L/(PI*2))); // Normalize to lớn (0, 2*PI)return INT(L / PI * 6)Với hàm này ta biết được một mon âm lịch đựng Trung khí nào. đưa sử một mon âm lịch bắt đầu vào ngày N1 và tháng sau đó ban đầu vào ngày N2 và hàm get
Sun
Longitude cho kết quả là 8 với N1 và 9 cùng với N2. Vì thế tháng âm lịch bước đầu ngày N1 là tháng chứa Đông chí: trong khoảng từ N1 mang đến N2 gồm một ngày khía cạnh trời di chuyển từ cung 8 (sau đái tuyết) sang trọng cung 9 (sau Đông chí). Giả dụ hàm get
Sun
Lunar
Month11(yy, time
Zone)var k, off, nm, sun
Long;off = jd
From
Date(31, 12, yy) - 2415021;k = INT(off / 29.530588853);nm = get
New
Moon
Day(k, time
Zone);sun
Long = get
Sun
Longitude(nm, time
Zone); // sun longitude at local midnightif (sun
Long >= 9) nm = get
New
Moon
Day(k-1, time
Zone);return nm;

Xác định tháng nhuận

Nếu thân hai tháng 11 âm kế hoạch (tức tháng bao gồm chứa Đông chí) tất cả 13 mon âm lịch thì năm âm lịch đó gồm tháng nhuận. Để khẳng định tháng nhuận, ta áp dụng hàm get
Sun
Longitude
như đã nói nghỉ ngơi trên. Cho a11 là ngày bước đầu tháng 11 âm lịch mà 1 trong các 13 tháng sau đó là tháng nhuận. Hàm sau cho biết thêm tháng nhuận nằm tại vị trí nào sau tháng 11 này.function get
Leap
Month
Offset(a11, time
Zone)
var k, last, arc, i;k = INT((a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853 + 0.5);last = 0;i = 1; // We start with the month following lunar month 11arc = get
Sun
Longitude(get
New
Moon
Day(k+i, time
Zone), time
Zone);do last = arc;i++;arc = get
Sun
Longitude(get
New
Moon
Day(k+i, time
Zone), time
Zone); while (arc != last && i trả sử hàm get
Leap
Month
Offset
trả lại cực hiếm 4, như thế tháng nhuận đang là tháng sau tháng 2 thường. (Tháng trang bị 4 sau tháng 11 đúng ra là tháng 3, nhưng bởi đó là tháng nhuận buộc phải sẽ rước tên của tháng trước kia tức mon 2, cùng tháng máy 5 sau tháng 11 bắt đầu là mon 3).

Đổi ngày dương dd/mm/yyyy ra ngày âm

Với các phương pháp hỗ trợ trên ta có thể đổi ngày dương dd/mm/yy ra ngày âm dễ dàng. Trước hết ta coi ngày month
Start ban đầu tháng âm định kỳ chứa ngày này là ngày như thế nào (dùng hàm get
New
Moon
Day như trên sẽ nói). Sau đó, ta tìm những ngày a11 và b11 là ngày bước đầu các tháng 11 âm định kỳ trước với sau ngày vẫn xem xét. Nếu như hai thời buổi này cách nhau bên dưới 365 ngày thì ta chỉ còn cần coi month
Start cùng a11 biện pháp nhau từng nào tháng là rất có thể tính được dd/mm/yy nằm trong thời điểm tháng mấy âm lịch. Ngược lại, ví như a11 cùng b11 giải pháp nhau khoảng chừng 13 tháng âm kế hoạch thì ta đề nghị tìm coi tháng nào là mon nhuận cùng từ kia suy ra ngày vẫn tìm nằm vào tháng nào.

Xem thêm: 12 Mẫu Hồ Cá Thủy Sinh Đẹp Trang Trí Phòng Khách, Bể Cá Thuỷ Sinh Giá Tốt Tháng 1, 2023

function convert
Solar2Lunar(dd, mm, yy, time
Zone)
var k, day
Number, month
Start, a11, b11, lunar
Day, lunar
Month, lunar
Year, lunar
Leap;day
Number = jd
From
Date(dd, mm, yy);k = INT((day
Number - 2415021.076998695) / 29.530588853);month
Start = get
New
Moon
Day(k+1, time
Zone);if (month
Start > day
Number) month
Start = get
New
Moon
Day(k, time
Zone);a11 = get
Lunar
Month11(yy, time
Zone);b11 = a11;if (a11 >= month
Start) lunar
Year = yy;a11 = get
Lunar
Month11(yy-1, time
Zone); else lunar
Year = yy+1;b11 = get
Lunar
Month11(yy+1, time
Zone);lunar
Day = day
Number-month
Start+1;diff = INT((month
Start - a11)/29);lunar
Leap = 0;lunar
Month = diff+11;if (b11 - a11 > 365) leap
Month
Diff = get
Leap
Month
Offset(a11, time
Zone);if (diff >= leap
Month
Diff) lunar
Month = diff + 10;if (diff == leap
Month
Diff) lunar
Leap = 1;if (lunar
Month > 12) lunar
Month = lunar
Month - 12;if (lunar
Month >= 11 && diff

Đổi âm kế hoạch ra dương lịch

Cách làm cũng như như đổi ngày dương quý phái ngày âm.function convert
Lunar2Solar(lunar
Day, lunar
Month, lunar
Year, lunar
Leap, time
Zone)
var k, a11, b11, off, leap
Off, leap
Month, month
Start;if (lunar
Month 365) leap
Off = get
Leap
Month
Offset(a11, time
Zone);leap
Month = leap
Off - 2;if (leap
Month = leap
Off) off += 1;k = INT(0.5 + (a11 - 2415021.076998695) / 29.530588853);month
Start = get
New
Moon
Day(k+off, time
Zone);return jd
To
Date(month
Start+lunar
Day-1);

Tính ngày thứ cùng Can-Chi cho một ngày và tháng âm lịch

Ngày thứ lặp lại theo chu kỳ 7 ngày, như vậy để biết một ngày d/m/y ngẫu nhiên là vật dụng mấy ta chỉ việc tìm số dư của số ngày Julius của ngày nay cho 7.Để tính Can của năm Y, tra cứu số dư của Y+6 phân tách cho 10. Số dư 0 là Giáp, một là Ất v.v. Để tính chi của năm, phân chia Y+8 đến 12. Số dư 0 là Tý, một là Sửu, 2 là dần dần v.v.Hiệu Can-Chi của ngày tái diễn theo chu kỳ luân hồi 60 ngày, như vậy nó cũng hoàn toàn có thể tính được một cách solo giản. Cho N là số ngày Julius của ngày dd/mm/yyyy. Ta phân chia N+9 cho 10. Số dư 0 là Giáp, một là Ất v.v. Để kiếm tìm Chi, phân tách N+1 đến 12; số dư 0 là Tý, một là Sửu v.v.Trong một năm âm lịch, tháng 11 là mon Tý, tháng 12 là Sửu, mon Giêng là tháng dần dần v.v. Can của mon M năm Y âm lịch được xem theo công thức sau: phân chia Y*12+M+3 cho 10. Số dư 0 là Giáp, 1 là Ất v.v.Ví dụ, Can-Chi của mon 3 âm kế hoạch năm ngay cạnh Thân 2004 là Mậu Thìn: tháng 3 âm định kỳ là mon Thìn, với (2004*12+3+3) % 10 = 24054 % 10 = 4, vì thế Can của mon là Mậu.Một tháng nhuận không có tên riêng nhưng mà lấy tên của tháng trước đó kèm thêm chữ "Nhuận", VD: mon 2 nhuận năm sát Thân 2004 là tháng Đinh Mão nhuận.

Tài liệu tham khảo

Eric Weisstein"s World of Astronomy
Calendar FAQHồ Ngọc Đức, Java
Script lunar calendar - lịch trình âm lịch vn bằng Java
Script (sử dụng bảng tính sẵn cho thời kỳ 1800-2199)Tính âm kế hoạch dùng các ngôn ngữ khác: Java
Ngày dương kế hoạch là công ty nhật 12 - 2 - 2023 là ngày 22 tháng một năm 2023 . Theo Can chi : Ngày Tân Sửu Tháng ngay cạnh Dần Năm Quý Mão
0:00 Giờ: Mậu Tý
Thiên Hình Hắc Đạo
1:00 Giờ: Kỷ Sửu
Chu Tước Hắc Đạo
3:00 Giờ: Canh Dần
Kim Quỹ Hoàng Đạo
5:00 Giờ:Tân Mão
Kim Đường ( Bảo Quang) Hoàng Đạo
7:00 Giờ: Nhâm Thìn
Bạch Hổ Hắc Đạo
9:00 Giờ: Quý Tỵ
Ngọc Đường Hoàng Đạo
11:00 Giờ: ngay cạnh Ngọ
Thiên Lao Hắc Đạo
13:00 Giờ: Ất Mùi
Nguyên Vũ Hắc Đạo
15:00 Giờ: Bính Thân
Tư Mệnh Hoàng Đạo
17:00 Giờ: Đinh Dậu
Câu Trận Hắc Đạo
19:00 Giờ: Mậu Tuất
Thanh Long Hoàng Đạo
21:00 Giờ: Kỷ Hợi
Minh Đường Hoàng Đạo
23:00 Giờ: Mậu Tý
Thiên Hình Hắc Đạo

Ngày Hoàng Đạo Sao: Minh Đường
Giờ Hoàng đạo dần dần Mão Tỵ Thân Tuất Hợi
Giờ Hắc đạo Tí Sửu Thìn Ngọ mùi Dậu
Năm Kim Bạch Bạch kim
Mùa Mộc Mùa Xuân Mạnh
Ngày Thổ Bích thượng Ðất trên vách
Tuổi xung năm Tân Dậu, Đinh Dậu, Đinh Mão
Tuổi xung ngày Quý Mùi, Đinh Mùi, Ất Dậu, Ất Mão
Tiết khí Giữa : Lập xuân ( ban đầu xuân )

và Vũ ( Mưa ẩm)

Sao Phòng Phòng nhật Thố
Ngũ hành Thái Dương Chủ trì :Chủ nhật
Động vật con Thỏ Diễn giải
Trực Bế Xấu số đông việc, trừ đắp đê, tủ hố rãnh
Hướng xuất hành
Hỷ thần Tây Nam
Tài thần Tây Nam
Cát tinh Diễn giải
Nguyệt Đức Hợp Tốt đa số việc, kỵ tố tụng
Tục Thế Tốt mọi việc, tuyệt nhất là giá chỉ thú
Tuế hợp Tốt đầy đủ việc
Đại Hồng Sa Tốt đầy đủ việc
Sát tinh Kỵ Ghi chú
Cửu Thổ Quỷ Xấu với khởi công, xuất hành, đụng thổ, giao dịch
Hoả tai Xấu đối với làm nhà, lợp nhà
Hoả tinh Xấu cùng với lợp nhà, có tác dụng bếp
Hoang vu Xấu hồ hết việc
Ly Sào Xấu so với giá thú, xuất hành, cùng dọn sang nhà mới.
Ngũ Hư Kỵ khởi tạo, giá chỉ thú, an táng
Nguyệt lỗi ( Nguyệt Sát) Xấu so với việc giá chỉ thú, mở cửa, mở hàng
Tam Nương Xấu số đông việc
Tứ thời cô quả Kỵ giá bán thú
Đại không Vong Mua bán, xuất hành, nhập kho, giao dịch
Địa Tặc Xấu so với khởi tạo, an táng, hễ thổ, xuất hành*
Thái ất tử vi 2021 Tân Sửu cho 12 bé Giáp theo tuổi & giới tính !!!
*
Bột Tẩy Uế chủ yếu hiệu, sản phẩm luôn luôn phải có của hồ hết nhà

*

Đây là dụng cụ tra cứu vớt ngày Dương Lịch lịch sự Âm Lịch trọn vẹn miễn tổn phí và chủ yếu xác. Bạn cũng có thể tra cứu giúp gần 200 năm (từ năm 1904 đến năm 2099)

*


Khám Phá phần lớn Vật Phẩm độc đáo, ý nghĩa, khiến cho bạn may mắn nhiều hơn thế !

*
TH Độc Ngọc
*
TH Phỉ Thúy
*
TH Trang Sức
*
TH Tài Lộc
*
TH Bắc Kinh
*
Cóc Tân Cương
*
Cóc Tây Tạng
*
Cóc Tài Lộc
*
cầu Đá Quý
*
Cây Tài Lộc
Hệ thống cửa hàng Vật Phẩm tử vi phong thủy - Vat
Pham
Phong
Thuy.com

- khu vực Miền Nam:

+ 145 Phan Đăng Lưu, Phú Nhuận, tp hcm - Tel: 028 2248 2256

+ 68 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Q.1, tp.hcm - Tel: 028 2248 7279

+ 1131 Đường 3/2, P.6, Quận 11, tp hcm - Tel: 028 2248 4252

+ 462 quang Trung, P.10, đụn Vấp, tp.hồ chí minh - Tel: 028 2248 3462

- khu vực Miền Bắc:

+ 24A è Hưng Đạo, hoàn Kiếm, tp hà nội - Tel: 024 66 731 741

+ 256 xã Đàn (KL Mới), Đống Đa, hà thành - Tel: 024 66 553 989

*

Trang Sức, Tủ Bếp, Nội Thất, Nhà Đất, Xe Hơi, Việc Làm

Bình Luận Facebook

bình luận
âm dương lịch, âm lịch, cỗ lịch dương âm 2011, cỗ lịch dương âm 2012, gửi lịch dương sang kế hoạch âm, dương âm lịch, dương lịch, dương kế hoạch âm lịch, dương lịch sang âm lịch, dương lịch với âm lịch, kế hoạch 2011 dương âm, định kỳ 2012 dương âm, kế hoạch dương âm, kế hoạch dương âm 2011, lịch dương âm 2012, định kỳ dương âm năm 2011, kế hoạch dương âm năm 2012, định kỳ dương âm online, kế hoạch dương lịch năm 2011, kế hoạch dương lịch năm 2012, kế hoạch dương sang lịch âm, định kỳ năm 2011 dương âm, lịch việt, ngày dương định kỳ sang ngày âm lịch, ứng dụng lịch dương âm, ứng dụng lịch dương âm 2011, ứng dụng xem định kỳ dương âm, tra cứu vớt lịch dương âm, tra lịch dương âm, tra kế hoạch dương âm 2011, tra kế hoạch dương âm 2012, tra lịch dương sang kế hoạch âm, xem định kỳ dương âm, xem định kỳ dương âm 2011, xem định kỳ dương âm 2012, xem ngày dương định kỳ sang âm lịch, coi phong thủy, Xem tử vi phong thủy Online, đổi dương kế hoạch sang âm lịch, đổi kế hoạch dương âm, đổi định kỳ dương quý phái âm, đổi định kỳ dương sang định kỳ âm, thay đổi ngày dương định kỳ sang âm lịch, đổi ngày dương thanh lịch ngày âm

Trả lời Hủy

Thư năng lượng điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường cần được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Thư điện tử *

Trang web


Vì sao lại là Phong Thủy?

*
Phong Thủy có nghĩa là Gió với Nước, là lý thuyết chuyên nghiên cứu sự tác động của Địa lý mang lại đời sinh sống hoạ phúc của nhỏ người. Là sự tác động của hướng gió, khí, mạch nước mang đến mỗi cá nhân. Phong Thuỷ gồm vai trò cực kỳ to lớn, mặc dù nó chỉ hỗ trợ, có tác dụng cải đổi mới chứ không thể làm biến đổi hoàn toàn mệnh vận...
» các bạn nhớ Checkmail nhằm Kích Hoạt chức năng» Hiện tất cả 23.288
độc giả đang nhận bài bác mớiBài mới sẽ được gửi vào lúc 7H - 9H sáng mỗi ngày, rất thuận tiện và té ích
Bạn ghét email spam? cửa hàng chúng tôi cũng vậy!!!

Powered by Google Feed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *