Giá cả tiêu dùng ngày 30/8, giá cả thị trường các loại hàng hóa

8fbbxf5ddx118a0x1292exf801x11edfx10990xf71axa0fdx
X7xc942xe3eaxec6dxa6e6xd974xa37ex
X5x1145fx
Xaxab32xb76bx
Xdx11c76x
X3x
X4xf99bx
X3x
Xex
X1xecdcx
X3x
Xex125ecxccf5xa1a4xe79ex9f77x
X3xc2b6x9751x
Xex
X3x
X7x10026x
X3x
X25xaf5ax
Xex
X3x
X1xce38x
X22x
X23x
X3x
Xex
Xdxcb88xde8cx
X3x97e5x11126x
X22x
X23x
X3x
X22x
X23x
X31x98ebx
X3xc80fx1135cxe7cex1008ax
X0x
X46x
X1x
X2x
X12x
X0x
Xex
X6x9f3dx
X5x
X10x
X3x
X50xd830x
X1fx
X3ax
X10x
X1fx
X9x
Xax
X2x
Xax
X3x
X4x
X10x
X5x
X5x
X7x
Xbx
X6x
X4x
Xdx
X22x
X23x
X9x
Xax
X45x
Xax
X3x
X4x
X10x
X5x
X5x
Xbx
X6x
X3ax
X3ax
Xdx
X22x
X23x
X9x
Xax
X45x
Xax
X12x
X0x
Xex
X50x
X55x
X3ax
X42x
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbxc353x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X0x
X7x
Xex
X1fx
X55x
X22x
X23x
X12xf478x
Xcx
Xcx
X0x
X46x
X7x
Xex
X1fx
X55x
X22x
X23x
X12x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X0x
X7x
Xex
X1fx
X55x
X22x
X23x
X12xb210x
X31x
X22x
X23x
X3x
X1xdfaax
X6x
X0x
X46x
X7x
Xex
X1fx
X55x
X22x
X23x
X12x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X0x
X7x
Xex
X1fx
X55x
X22x
X23x
X12x
X13x
Xdx
X15x
X3x
X50x
X15x
X22x
X0x
X46x
X7x
Xex
X1fx
X55x
X22x
X23x
X12x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xa86axe76ex
Xdx
X3x
X1xb05bx
Xbx
X3xb880x
X5x
X25x
Xdx
X4x
X1x
X3x
X5x
X55xd8fdx
Xdx
X3x9dbfx
X47x
X4x
X25x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17axcb5ax
X45x
X45x
X45x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x12dc7x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X15x
Xdx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X166x
X167x
Xdx
X3x
X16ex
X5x
X25x
Xdx
X4x
X1x
X3x
X17ax
X47x
X4x
X25x
X3x
X50x9cf3x
Xbx
X3x
Xex100c2x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xf1c9x
X45x
X45x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X15x
Xdx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X44x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X99x
X31x
X22x
X3x
X5x
X31x
X3x
X1xc968x
Xdx
X3x
X22x
X20xd83bx
X4x
X3xd740x
X1x
Xdx
X5x
Xdx
Xbx
X7x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X19dx925bx
X2b5x
X45x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X15x
Xdx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2b5x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
Xcx
X15x
X55x
X3x
X1a6xf19ax
X3x
X166x
X10xa4a9xbdb7x
X10x
X6x
X5x
X6x
X22x
X3ax
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xc974xfbc7x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46xb6d1x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xc94fx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
Xcx
X1fxb472x
X22x
X23x
X3x
X23x
X31x
X3x
Xex
X6x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2b5x
X19dx
X36fx
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46xee46x
X38x
X18x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X33ax
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
Xcx
X1x
X1cx
Xex
X3x
X50x
X6x
X3x
X4x
X1x977dx
X3x
X5x12dfex
X22x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X33ax
X45x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X15x
Xdx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X33bx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
Xcx
X1x
X1cx
Xex
X3x
Xex
X1xb663x
X22x
X3x
X50xe20ex
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X33bx
X45x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X47x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xf56bx
X15x
X3x
X4x
X1xee83x
Xbx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2b5x
X36fx
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X228x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X13x
X177x
X55x
X3x
Xex91a6x
X3x
Xex
X1x
X20x
X21x
X22x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X2b5x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X45x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xa5d3x
X55x
X31x
Xdx
X3x
X4x
X15x
Xex
X3x
X4x
X1x
X38x
X3xe9bdx
X31x
X22x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X36fx
X44x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X2x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x1069cx
Xdx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X44x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X17ax
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x1055ax
X1x
X55x
X6x
Xdx
X3x
X5x
X6x
X22x
X23x
X3x
X25x106d1x
Xex
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X44x
X36fx
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X44x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X6ffx
X1x
X55x
X6x
Xdx
X3x
Xexcb23x
X42x
X3x1112ax
X31x
X3x
X5x
X177x
Xex
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X44x
X47x
X19dx
X36fx
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X2b5x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X6ffx
X1x
X55x
X6x
Xdx
X3x
Xex
X787x
X42x
X3x
X99xf69fx
X4x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X44x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X36fx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
Xd9x
X31x
X22x
X1x
X3x
X5x
X15x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X33ax
X45x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X346x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X33ax
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x12c9ex9d7cx
X38x
X3x
X1a6x
X70bx
X38x
X3x
X22x
X31x
X22x
X1x
X3x
Xa7x
Xdx
X25x
Xbx
X5x
X42x
X3x
X17ax
X5x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X17ax
X44x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X1x
X6x
Xdx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X33bx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12xce95xf5b7x
X3x
X346x
X58bx
X3x
X22x
X23x
X6x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X167x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X31x
X3x
X2x
X17ax
X45x
X3x
Xex
X1fx
X6x
X22x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X33ax
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X38x
X2ax
X22x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X47x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X989x
X98ax
X3x
X346x
X58bx
X3x
X22x
X23x
X6x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X167x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X31x
X3x
X47x
X45x
X3x
Xex
X1fx
X6x
X22x
X23x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X2x
X19dx
X36fx
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X38x
X2ax
X22x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X2x
X228x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X99xfa8bx
Xex
X3x
X25x
X15x
X42x
X3x
Xd9x
X167x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X31x
X3x
X22x
X512x
Xex
X3x
X1x
X55x
X6x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X36fx
X2x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X1x
Xdx
X205x
X4x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X45x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X99x
Xaadx
Xex
X3x
X4x
X1x98fcx
X3x
Xd9x
X167x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X31x
X3xb238x
X1fx
Xdx
X22x
X23x
X6x
X3x
X17ax
X99x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X44x
X19dx
X36fx
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X1x
Xdx
X37x
X4x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X2x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X99x
Xaadx
Xex
X3x
X25x
X15x
X42x
X3x
X22x
X512x
Xex
X3x
Xex
X1fx
X286x
X22x
X3x
Xd9x
X167x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X31x
X3x
X28ex
X5x
X6x
X42x
X3x
X50dx
X55x
X5x
X55x
X1fx
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X44x
X33ax
X19dx
X36fx
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X1x
Xdx
X37x
X4x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X1fx
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X17ax
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X99x
X6x
X5x
X55x
X3x
X1x9b19x
X4x
X3x
X7x
Xdx
X22x
X1x
X3x
Xd9x
X167x
X22x
X23x
X3x
Xd9x
X31x
X3x
Xb49x
X1fx
Xdx
X22x
X23x
X6x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xex
X3ax
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx
X99x
X55x
X3ax
X42x
Xax
X12x
X17ax
X33ax
X2b5x
X19dx
X45x
X45x
X45x
X3x
X1a6x
X167x
X22x
X23x
X46x
X4x
X1x
Xdx
X205x
X4x
X0x
X46x
Xbx
X12x
X0x
X46x
Xex
X3ax
X12x
X0x
X46x
Xex
X1fx
X12x
X0x
X46x
Xex
X50x
X55x
X3ax
X42x
X12x
X0x
X46x
Xex
X6x
X50x
X5x
X10x
X12x
X0x
Xbx
X3x
X4x
X5x
X6x
X7x
X7x
X9x
Xax
Xbx12de5x
X38x
Xex
X1x
X55x
X1fx
Xax
X12x
X6ffx
X19dx
Xcx
X0x
X46x
Xbx
X12

Báo Viet
Nam
Net update giá cả thị phần các nhiều loại hàng hóa. Dịch chuyển các sản phẩm tiêu cần sử dụng hằng ngày, hàng tuần


*

Giá xăng dầu từ bây giờ (6/5) bên trên thị trường trái đất tiếp đà tăng từ phiên hôm trước. Giá chỉ dầu Brent vượt mốc 75 USD/thùng còn giá bán dầu WTI thừa 71 USD/thùng.

Bạn đang xem: Giá cả tiêu dùng


*

*Giá xăng dầu lúc này (28/4) bên trên thị trường trái đất đảo chiều tăng vơi sau dữ liệu kinh tế của Mỹ. Giá chỉ dầu Brent đã vượt nút 78 USD/thùng.


Giá xăng dầu bây giờ (26/4) bên trên thị trường nhân loại nối dài đà giảm từ 2 phiên trước. Giá bán dầu bớt do thấp thỏm kinh tế kém sắc có tác dụng suy sút nhu cầu.


Giá xăng dầu hôm nay (25/4) trên thị phần thế giới liên tiếp đi xuống bởi vì những lo sợ về việc lãi suất tăng cùng nhu cầu dầu bớt sút.


Giá xăng dầu từ bây giờ (24/4) bên trên thị trường trái đất tiếp đà giảm từ tuần trước. Trong tuần trước, giá của hai các loại dầu phổ cập nhất quả đât giảm tới hơn 5%.


Giá xăng dầu hôm nay (22/4) trên thị trường nhân loại đảo chiều đi lên sau không ít phiên lao dốc. Giá chỉ dầu Brent phía mốc 82 USD/thùng còn giá bán dầu WTI tiến cạnh bên mức 78 USD/thùng.


Giá xăng dầu hôm nay (21/4) trên thị phần thế giới liên tục đi xuống. Còn giá bán xăng dầu trong nước tại kỳ điều chỉnh chiều ni được dự báo giảm theo giá cầm cố giới.


Giá rubi nhẫn SJC bây giờ (20/4) bật tăng, hướng mốc 57 triệu đồng/lượng (chiều bán). Giá vàng miếng SJC cũng xoay đầu tạo thêm mức 67 triệu đ ở chiều bán.


Giá xăng dầu bây giờ (20/4) trên thị trường thế giới tiếp đà bớt từ 2 phiên trước. Giá bán dầu thô Brent về mốc 82 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống ngưỡng 78 USD/thùng.


Giá vàng trái đất tăng nhanh quay lại và vượt lên phía trên ngưỡng 2.000 USD từng ounce nhờ vào lực mong bắt lòng lên cao. Trong lúc đó, giá bán xăng dầu thế giới và giá USD bên nhau đi xuống.


Giá rubi nhẫn trong nước lúc này (18/4) thường xuyên tăng cao, phía mốc 57 triệu đồng/lượng (bán ra). Trong lúc đó, giá quà miếng SJC quay đầu giảm sau khi tăng khá rất mạnh vào hôm qua.

Xem thêm: Bộ ảnh kỷ yếu học sinh hạ long, cách chụp những bức ảnh kỷ yếu


Giá xăng dầu bây giờ (18/4) trên thị trường trái đất quay đầu đi xuống sau 2 phiên tăng liên tiếp. Giá chỉ dầu thô Brent về mốc 85 USD/thùng. Còn giá dầu WTI xuống ngưỡng 81 USD/thùng.


Giá xăng dầu lúc này (17/4) trên thị trường thế giới liên tiếp xu phía đi lên. Trong tuần trước, giá dầu quả đât tăng mạnh. Tính phổ biến cả tuần, giá dầu Brent đã tiếp tục tăng 1,5% còn giá dầu WTI tăng 2,4%.


Giá thép kiến tạo trong nước vừa được kiểm soát và điều chỉnh giảm lần sản phẩm công nghệ hai liên tiếp. Có thương hiệu thép bớt tới 720.000 đồng/tấn.


Giá xăng dầu bây giờ trên thị trường nhân loại quay đầu bớt nhẹ do lo lắng về kỹ năng nền tài chính Mỹ suy thoái và phá sản và nhu yếu dầu suy yếu.


Giá xăng dầu từ bây giờ (13/4) trên thị trường thế giới liên tiếp tăng do lo âu thiếu hụt mối cung cấp cung. Giá chỉ dầu Brent vẫn vượt nấc 86 USD/thùng, giá dầu WTI lên đến mức 82 USD/thùng.


Mẫu mã hệt như quýt Úc cơ mà cam Ôn Châu lại ngọt hơn nên các nàng nội trợ hài lòng mua. Nhiều loại trái cây china này đã bán tràn trề thị trường, có giá rẻ bất ngờ tại chợ đầu mối.


Giá xăng dầu lúc này (12/4) bên trên thị trường trái đất đảo chiều tăng trưởng do run sợ nguồn cung từ Nga sụt sút và đồng USD suy yếu. Giá bán dầu Brent chiếm lại mốc 85 USD/thùng.


Giá xăng dầu hôm nay (10/4) bên trên thị trường quả đât quay đầu sút sau tuần tăng mạnh. Trong tuần trước, giá bán dầu tăng mạnh. Cả 2 mặt hàng dầu Brent cùng dầu WTI phần đa tăng hơn 5 USD/thùng.


Nhiều chủng loại i
Phone 11, 12, 13, 14 ở thị trường Việt Nam tiếp tục giảm mạnh, gồm mẫu giảm tới ngay sát chục triệu đồng.


Giá vàng quả đât tăng 2% vào tuần qua, lên phía trên mức 2 nghìn USD mỗi ounce, hướng tới mốc cao nhất mọi thời đại trong thời hạn tới. Giá USD cũng tăng nhẹ. Chỉ số DXY lên mức 102 điểm.


Giá vàng thế giới đang trong quãng thời gian tiến gần cạnh mức cao nhất mọi thời đại. Giá USD đang xuất hiện dấu hiệu hồi phục sau khoản thời gian xuống nấc thấp độc nhất vô nhị 2 tháng.


Nam
Net. All rights reserved. Chỉ được tạo lại tin tức từ trang web này khi có sự gật đầu bằng văn bản của báo Viet
Nam
Net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *