Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2019: Đề Thi Và Đáp Án Đề Sinh 2019 (Mã 201)

9g35 sáng 26/06, thí sinh tham gia dự thi Kỳ thi THPT nước nhà 2019 đang tiến hành làm bài môn Sinh học - môn thi thành phần cuối cùng của bài xích thi tổng hợp Khoa học tập tự nhiên. Thời hạn làm bài xích là 50 phút, bề ngoài thi trắc nghiệm.

Bạn đang xem: Đáp án đề sinh 2019


*

*

*

*

*


81. A82. B83. A84. C85. A86. A87. D88. D89. D90. B
91. C92. D93. C94. B95. A96. C97. B98. B99. D100. A
101. D102. B103. B104. D105. D106. A107. C108. D109. A110. B
111. C112. A113. A114. C115. C116. B117. A118. C119. B120. B

Mã đề 202

81.D82.A83.B84.C85.A86.B87.B88.B89.C90.B
91.C92.B93.D94.A95.B96.A97.A98.B99.D100C
101.D102.B103.C104.A105.C106.A107.C108.D109.C110.D
111.B112.A113.D114.C115.D116.A117.D118.C119.A120.D

Mã đề 203

81.D82.B83.A84.D85.C86.D87.B88.B89.B90.D
91.B92.C93.B94.D95.A96.B97.A98.C99.B100.C
101.C102.D103.C104.A105.C106.C107.B108.D109.A110.B
111.D112.D113.C114.D115.B116.C117.B118.C119.B120.B

Mã đề 204

81.B82.B83.A84.D85.C86.C87.C88.A89.A90.A
91.B92.A93.C94.A95.B96.D97.B98.B99.A100.B
101.A102.A103.D104.B105.C106.B107.D108.C109.C110.C
111.D112.C113.D114.C115.D116.A117.D118.B119.B120.D

Mã đề 205

81. D82. D83. A84. B85. A86. C87. C88. B89. A90. C
91. B92. C93. D94. A95. C96. D97. D98. A99. A100. A
101. C102. A103. B104. D105. C106. C107. A108. C109. C110. D
111. D112. C113. A114. D115. C116. D117. C118. A119. A120. A

Mã đề 206

81.D82.C83.C84.D85.B86.D87.D88.D89.D90.A
91.C92.D93.C94.C95.B96.A97.B98.C99.D100C
101.A102.A103.D104.C105.D106.B107.B108.B109.A110.A
111.A112.B113.C114.B115.A116.A117.A118.B119.A120.C

Mã đề 207

81.A82.B83.C84.C85.A86.D87.A88.A89.A90.D
91.A92.B93.B94.D95.B96.D97.D98.D99.C100C
101.A102.C103.A104.D105.A106.C107.C108.A109.D110.C
111.A112.A113.C114.D115.A116.A117.D118.D119.A120.C

Mã đề 208

81.D82.D83.B84.B85.C86.C87.B88.B89.D90.B
91.B92.A93.B94.C95.C96.C97.A98.D99.C100A
101A.102.A103.C104.C105.D106.C107.C108.D109.D110.A
111.C112.A113.D114.C115.B116.A117.A118.A119.B120.C

Mã đề 209

81.B82.C83.C84.D85.A86.A87.D88.B89.B90.A
91.A92.C93.D94.A95.B96.D97.C98.B99.D100B
101.C102.D103.D104.A105.A106.A107.D108.D109.B110.C
111.A112.A113.C114.D115.D116.C117.D118.C119.C120.B
Mã đề 210
81.D82.C83.B84.A85.D86.C87.A88.D89.D90.C
91.A92.A93.C94.C95.B96.C97.C98.C99.A100B
101.A102.B103.D104.B105.B106.B107.D108.A109.D110.A
111.A112.B113.A114.D115.B116.A117.A118.B119.B120.A
Mã đề 211
81. A82. A83. B84. A85. B86. C87. A88. B89. A90. C
91. A92. B93. B94. D95. B96. B97. A98. A99. B100. C
101. D102. A103. A104. C105. C106. D107. B108. D109. D110. C
111. C112. A113. B114. D115. C116. B117. C118. A119. A120. D
Mã đề 212
81.B82.A83.C84.A85.B86.C87.C88.B89.B90.C
91.A92.A93.D94.C95.D96.B97.A98.A99.D100.C
101.D102.B103.B104.C105.D106.A107.C108.A109.D110.A
111.C112.D113.A114.C115.A116.D117.B118.D119.C120.C
Mã đề 213
81.C82.A83.B84.D85.B86.B87.B88.A89.A90.C
91.A92.B93.C94.D95.B96.B97.C98.D99.C100.C
101.D102.A103.B104.B105.A106.C107.D108.A109.A110.A
111.D112.C113.A114.C115.B116.C117.C118.C119.A120.D
Mã đề 214
81.C82.D83.B84.C85.A86.D87.A88.A89.B90.C
91.C92.D93.D94.A95.B96.A97.B98.B99.A100D
101.D102.A103.B104.D105.A106.B107.A108.A109.D110.B
111.B112.A113.D114.A115.D116.D117.B118.A119.A120.D
Mã đề 215
81.D82.C83.B84.B85.D86.B87.A88.A89.C90.A
91.C92.B93.A94.D95.C96.B97.D98.A99.B100B
101.A102.A103.C104.C105.C106.D107.C108.D109.B110.D
111.D112.B113.D114.A115.B116.C117.B118.B119.D120.D
Mã đề 216
81.B82.A83.C84.D85.C86.A87.D88.C89.B90.B
91.B92.A93.C94.B95.C96.A97.D98.A99.B100D
101.B102.B103.A104.C105.B106.B107.C108.C109.C110.D
111.C112.C113.C114.A115.B116.B117.D118.D119.A120.A
Mã đề 217
81.B82.D83.C84.C85.B86.D87.C88.B89.B90.D
91.D92.A93.A94.A95.B96.C97.A98.B99.A100.B
101.D102.D103.A104.C105.D106.C107.B108.A109.D110.C
111.D112.C113.C114.D115.C116.B117.A118.B119.B120.B
Mã đề 218
81.B82.C83.B84.A85.B86.A87.C88.A89.D90.D
91.C92.B93.B94.A95.D96.B97.C98.C99.A100B
101.D102.B103.C104.A105.A106.C107.B108.B109.D110.C
111.A112.B113.B114.A115.C116.C117.C118.B119.A120.A
Mã đề 219
81.C82.D83.A84.B85.C86.A87.D88.C89.D90.B
91.B92.A93.D94.B95.D96.C97.D98.B99.D100.A
101.D102.D103.A104.C105.C106.B107.A108.C109.C110.A
111.A112.D113.C114.A115.B116.C117.A118.B119.B120.D
Mã đề 220
81.B82.B83.C84.C85.C86.A87.A88.B89.B90.D
91.C92.B93.B94.A95.B96.D97.D98.D99.A100B
101.A102.D103.B104.D105.D106.A107.A108.A109.B110.B
111.A112.D113.D114.D115.B116.D117.B118.A119.D120.A
Mã đề 221
81.A82.C83.C84.B85.B86.A87.A88.B89.D90.A
91.C92.C93.B94.A95.C96.B97.B98.C99.A100B
101.D102.A103.B104.A105.C106.A107.B108.D109.C110.A
111.D112.B113.C114.A115.C116.C117.D118.B119.D120.D
Mã đề 222
81.B82.A83.A84.B85.C86.B87.A88.C89.B90.A
91.B92.C93.B94.B95.C96.D97.A98.A99.C100A
101.C102.A103.B104.D105.D106.B107.C108.B109.B110.C
111.A112.D113.A114.D115.C116.A117.A118.C119.D120.D
Mã đề 223
81.C82.D83.C84.D85.B86.D87.B88.D89.C90.D
91.C92.B93.C94.D95.A96.A97.B98.B99.A100C
101.A102.A103.C104.A105.D106.A107.B108.C109.D110.B
111.A112.C113.D114.C115.A116.D117.A118.A119.D120.B
Mã đề 224
81.D82.C83.A84.B85.B86.A87.A88.C89.B90.B
91.D92.B93.C94.D95.C96.B97.B98.D99.B100D
101.D102.A103.D104.D105.A106.A107.B108.B109.B110.C
111.C112.B113.D114.C115.C116.D117.C118.D119.D120.D

TTO - cỗ GD-ĐT vừa ra mắt đáp án bằng lòng môn sinh học tập kỳ thi THPT non sông 2019 vào đầu giờ chiều ni 1-7.*

Đáp án MÔN VĂN

Đáp án MÔN TOÁN

Đáp án MÔN LÝ

Đáp án MÔN HÓA

Đáp án MÔN SINH

Đáp án MÔN TIẾNG ANH

Đáp án MÔN SỬ

Đáp án MÔN ĐỊA

Đáp án MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN

Đáp án MÔN TIẾNG PHÁP

Đáp án MÔN TIẾNG NGA

Đáp án MÔN TIẾNG TRUNG

Đáp án MÔN TIẾNG ĐỨC

Đáp án MÔN TIẾNG NHẬT

Theo thí sinh,đề thi sinhnăm 2019 kha khá dài và có độ phân hóa cao, nhiều thí sinh cho biết thêm phải "đánh lụi". Trong những lúc đó,giáo viên môn sinh nhận xét đề thi sinh trong năm này có phần "dễ thở" rộng năm trước, trong đó số thắc mắc thuộc một số loại cơ bản chiếm khoảng tầm 75% đề thi. Số câu dùng làm phân nhiều loại thí sinh tuy có không ít hơn năm trước nhưng mức độ khó không cao như năm trước.

Kỳ thi THPT đất nước năm nay, cả nước có 887.104 thí sinh đăng ký tuyển sinh tại 1.980 điểm thi, với bên trên 38.000 phòng thi. Sát 50.000 cán bộ, giảng viên được kêu gọi từ 216 đại học, học tập viện, ngôi trường cao đẳng, đại học. Tỉ lệ thành phần thí sinh tham dự cuộc thi đạt trên 99%.

Cả nước bao gồm 79 thí sinh cùng 6 cán cỗ bị cách xử lý kỷ pháp luật vì phạm luật quy chế.

Bộ GD-ĐT đánh giá kỳ thi năm nay nghiêm túc và nhẹ nhàng.Bộ cũng bằng lòng còn một trong những sự cố bé dại như vạc nhầm đề thi, in sao sai mã đề thi khiến cho thí sinh phải làm bài muộn.

Xem thêm: Lời Chúc Mừng Sinh Nhật Cute, Lời Chúc Sinh Nhật Ngắn Gọn Hay Và Ý Nghĩa Nhất

Ông Mai Văn Trinh -cục trưởng Cục thống trị chất lượng bộ GD-ĐT,khẳng tiên đề thi trong năm này đã bám sát hai mục đích xét tốt nghiệp trung học phổ thông và sử dụng tác dụng cho việc tuyển sinh ĐH-CĐ. Bởi vì thế, đề thi gồm có nhóm câu hỏi rất cơ bản, theo chuẩn kiến thức, năng lực của lịch trình THPT, hầu hết là lớp 12.

Nhưng cũng có thể có những nhóm thắc mắc khó hơn, tất cả tính phân hóa, nhằm mục tiêu tạo điều kiện dễ dãi cho việc sàng lọc, tuyển chọn sinh ĐH-CĐ.


Đón xem điểm thi THPT nước nhà 2019 bên trên Tuổi con trẻ Online

Theo lịch do bộ GD-ĐT công bố, ngày 14-7 sẽ công bố điểm thi THPT quốc gia 2019. Tuổi trẻ con Online sẽ cập nhật TẠI ĐÂY, mời thí sinh, bố mẹ đón xem.

Nhằm giúp thí sinh lựa chọn ngành phù hợp, ngày 21-7, báo Tuổi Trẻ phối kết hợp Vụ giáo dục đào tạo Đại học (Bộ GD-ĐT) với Tổng cục Giáo dục công việc và nghề nghiệp (Bộ Lao đụng thương binh và xã hội tổ chức) tổ chức triển khai Ngày hội tư vấn xét tuyển đại học - cđ năm 2019 trên Trường ĐH Bách khoa - ĐH nước nhà TP.HCM và Trường ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tại ngày hội, chuyên viên sẽ chia sẻ tình hình đk xét tuyển, kinh nghiệm tay nghề lựa lựa chọn ngành nghề cũng như thông tin về các ngành nghề đang với sẽ có nhu cầu nhân lực cao... Ngày hội còn có sự gia nhập của đa số các ngôi trường ĐH, CĐ, trung cấp, là thời cơ tốt nhằm thí sinh bao gồm thông tin đúng mực nhất, tự đó chuyển ra đưa ra quyết định điều chỉnh hoài vọng xét tuyển phù hợp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *